Het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) gaf maandag 15 juni een vrijstelling af voor handdesinfectiemiddelen op basis van minimaal 70 volumeprocent alcoholen. Deze tijdelijke vrijstelling betreft het aanbieden en het gebruik van niet-toegelaten handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving.

De vrijgestelde handdesinfectiemiddelen en de bijbehorende etiketten moeten aan een groot aantal voorwaarden voldoen. Er moet minimaal 70% v/v aan alcoholen aanwezig zijn in de formulering en het handdesinfectiemiddel moet klaar zijn voor gebruik. Onder alcoholen wordt verstaan: ethanol, al dan niet gecombineerd met 1-propanol of 2-propanol waarbij het overgrote deel bestaat uit ethanol.

 Een andere belangrijke voorwaarde is dat producenten en distributeurs die handdesinfectiemiddelen op de Nederlandse markt aanbieden en/of produceren onder deze vrijstelling zich moeten melden bij de ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport). Na het indienen van de verplichte melding kunnen partijen direct starten met het produceren en het op de markt aanbieden van het handdesinfectiemiddel.

 Zie de bijlage van het besluit voor de overige voorwaarden. De vrijstelling geldt tot en met 9 september 2020.