In 2020 is door de Staatssecretaris van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een aantal tijdelijke vrijstellingen verleend voor niet-regulier toegelaten (hand)desinfectiemiddelen. Het ministerie van IenW roept bedrijven en distributeurs die gebruik maken van deze tijdelijke vrijstellingen opnieuw op om aanvragen voor toelatingen in te dienen. Mocht er een tekort aan desinfectiemiddelen ontstaan, dan komen er geen generieke vrijstellingen meer. Bij een tekort komen alleen middelen voor een vrijstelling in aanmerking, waarvoor al een (uitbreidings)aanvraag voor een reguliere toelating is ingediend bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Op 4 maart 2021 verloopt de tweede termijn van de generieke vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor de zorg en de overige sectoren.

Het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft belanghebbenden hier begin december via e-mail over geïnformeerd. In de e-mail staat ook uitgelegd hoe een bedrijf voor een eventuele vrijstelling in aanmerking kan komen. Na afloop van de eerste termijn informeerde IenW de gebruikers van vrijstellingen ook over de noodzaak om (uitbreidings)aanvragen voor toelatingen in te dienen.

Aanvraag indienen

Bij het indienen van een aanvraag voor toelating moet de aanvrager aangeven of het gaat om een middel voor ‘professioneel gebruik’ of voor ‘niet professioneel gebruik’ of beide. Het gebruik van desinfectiemiddelen door klanten/bezoekers van een bedrijf (denk aan klanten in winkels, kapsalons, etc.), valt in de categorie ‘niet professioneel gebruik’.

De e-mail van IenW

In het afgelopen jaar zijn door de Staatssecretaris van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een aantal generieke tijdelijke vrijstellingen verleend voor niet-regulier toegelaten desinfectiemiddelen in verband met COVID19.  Een overzicht is te vinden op https://biociden.nl/coronavirus. Met deze vrijstellingen en de gewaardeerde inzet van veel bedrijven hebben we voorkomen dat er de afgelopen periode ernstige tekorten zijn ontstaan, en hebben we bedrijven de tijd gegeven zich op de nieuwe vraag naar desinfectiemiddelen in te stellen. Met dit bericht willen we ervoor zorgen dat bedrijven zich ook op de toekomstige situatie zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.

 

Op 4 maart 2021 verloopt de tweede termijn van de generieke vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor de zorg en de overige sectoren. Dit betekent dat ook voorraden die onder die vrijstellingen vallen, vanaf 4 maart niet meer binnen Nederland verhandeld en gebruikt mogen worden, tenzij natuurlijk inmiddels die middelen regulier zijn toegelaten. De Staatssecretaris hoopt dat vanaf 4 maart 2021 de vraag en het aanbod van desinfectiemiddelen door de sector inmiddels goed op elkaar afgestemd is. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn dan kan de noodzaak  worden bekeken om opnieuw vrijstellingen af te geven.

 

Indien nieuwe vrijstellingen nodig blijken, zullen in principe alleen middelen in aanmerking komen waarvoor al een (uitbreidings)aanvraag voor reguliere toelating is ingediend bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Er is een verkorte beoordeling mogelijk voor middelen waarvan een vergelijkbare toepassing reeds is toegelaten door het Ctgb. Naar verwachting komen veel van de nu vrijgestelde desinfectiemiddelen voor deze route in aanmerking.

 

Mocht een bedrijf dus ook na 4 maart 2021 een - nu nog niet toegelaten - desinfectiemiddel op de markt willen brengen, dan zal dat bedrijf een (uitbreidings)aanvraag voor toelating moeten indienen bij het Ctgb. Om voor een eventuele vrijstelling in aanmerking te kunnen komen zal het  bedrijf daarbij aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • De aanvraag moet voor 1 februari 2021 zijn betaald en ingediend bij het Ctgb. U heeft dan nog tot 1 mei 2021 om te zorgen dat het dossier volledig is.
  • Het middel moet minimaal voldoen aan de voorwaarden van één van de huidige generieke vrijstellingen.
  • Het bedrijf stemt ermee in dat het product waarvoor het een toelating aanvraagt met naam in een vrijstellingsbesluit wordt opgenomen of wordt gepubliceerd op een website. 

Er zijn verschillende type aanvraagprocedures, zie: https://www.ctgb.nl/biociden. Uitgebreidere instructies over het doen van een aanvraag vindt u in een video van het Ctgb op deze website.

Wij vragen u hierbij dit bericht in uw netwerk kenbaar te maken (via mailings, websites, nieuwsbrieven, e.d.), met de oproep om binnen de betrokken branche of sector actief te zorgen dat er (weer) wordt gewerkt met regulier toegelaten desinfectiemiddelen, en dus indien noodzakelijk er tijdig aanvragen worden ingediend bij het Ctgb.

 

Deze mail is gezonden naar een aantal van onze meest directe contacten waarvoor wij denken dat deze informatie nuttig is.