Op 12 april 2021 is een aanpassing gepubliceerd van de vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen die eerder gepubliceerd was op 3 maart 2021. In deze vrijstelling worden specifieke handdesinfectiemiddelen genoemd die op de markt mogen worden gebracht en gebruikt.

Op de lijsten met handdesinfectiemiddelen die gepubliceerd zijn in het vrijstellingsbesluit van 3 maart ontbreken ten onrechte enkele middelen of er zijn middelen in de verkeerde lijst geplaatst. Daarom zijn de eerder gepubliceerde lijsten aangevuld en aangepast in het besluit van 12 april.

Kijk voor meer informatie over dit vrijstellingsbesluit en het vrijstellingsbesluit voor oppervlaktedesinfectiemiddelen in het KNB artikel van 3 maart.

Op de Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) website vindt u een volledige lijst met handdesinfectiemiddelen (PT1)  en oppervlaktedesinfectiemiddelen (PT2) die gebruikt kunnen worden tegen het coronavirus. Dit zijn dus ook middelen die hiervoor al zijn toegelaten en waarvoor geen vrijstelling noodzakelijk is.

De e-mail van IenW

Geachte meneer/mevrouw,

In Nederland mogen alleen desinfectiemiddelen tegen Covid-19 gebruikt worden die zijn toegelaten door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) met een (omkapselde) virusclaim en toegelaten voor uw sector. Daarnaast mag u gebruik maken van middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstellingen voor hand- en oppervlakte desinfectie tegen het coronavirus.

Op 2 maart heeft u van ons een bericht ontvangen over de nieuwe vrijstellingen met betrekking tot desinfectiemiddelen tegen Covid-19.

Wij hebben moeten constateren dat in het vrijstellingsbesluit voor handdesinfectie van 3 maart enkele middelen ontbreken of in de verkeerde tabel waren opgenomen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom een besluit genomen om dit te herstellen en deze middelen alsnog vrij te stellen.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant en is ook te vinden op https://biociden.nl/coronavirus. Daarnaast zal een lijst met zowel regulier toegelaten en de vrijgestelde middelen die gebruikt mogen worden tegen het coronavirus worden gecommuniceerd op de website van het Ctgb https://www.ctgb.nl/onderwerpen/coronavirus---desinfectie/vrijstelling.

Op voorspraak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid attenderen we u erop dat indien u kiest voor middelen op basis van ethanol, er verplichtingen zijn vanuit de Arbowetgeving. Deze verplichtingen zijn er, omdat ethanol als kankerverwekkend is aangemerkt (en schadelijk voor de voortplanting) in een advies van de Gezondheidsraad. Zie de, door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde, lijst van kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen en processen Staatscourant 2021, 67 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Dit betekent onder andere dat werknemers onder de 18 jaar niet mogen worden blootgesteld aan ethanol en er dus ook niet mee mogen werken. Voor werknemers van boven de 18 jaar geldt dat bij gebruik registratie van de blootstelling verplicht is. Zie voor nadere informatie over uw verplichtingen onder de Arbowetgeving: Wat zegt de wet over kankerverwekkende en mutagene stoffen? | Kankerverwekkende en mutagene stoffen | Arboportaal