Volgens de biocidenverordening ( BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)) is een werkzame stof zorgwekkend als:

A.  De werkzame stof voldoet aan (of meer) van de onderstaande criteria voor indeling uit
de
CLP Verordening (EU) 1272/2008:
— explosief/licht ontvlambaar;
— organisch peroxide;
— acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3;
— corrosief, categorie 1A, 1B of 1C;
— sensibiliserend voor de luchtwegen;
— sensibiliserend voor de huid;
— mutageen in geslachtscellen, categorie 1 of 2;
— kankerverwekkend, categorie 1 of 2;
— giftig voor de voortplanting, categorie 1 of 2 met effecten op en via lactatie;
— toxisch voor specifiek doelorgaan bij herhaalde blootstelling; of
— toxisch voor in het water levende organismen, categorie 1.

B.  De werkzame stof voldoet aan één van de vervangingscriteria uit de BPR.

C.  De werkzame stof neurotoxische of immunotoxische eigenschappen heeft.

Een werkzame stof is ook zorgwekkend als met betrouwbare informatie wordt aangetoond dat een stof op een gelijkwaardige manier zorgwekkend is als in bovenstaande criteria (A tot en met C).