Het kan voorkomen dat een biocide plotseling niet meer beschikbaar is, of dat specifiek gebruik niet meer toegestaan is. In de praktijk kan dat tot praktische problemen leiden. Het is niet altijd duidelijk waarom een middel niet meer gebruikt kan worden. En er moet een alternatief gezocht worden. We lichten dat hieronder toe.

Biociden worden toegelaten tot de Nederlandse markt als het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) een toelating afgeeft. Zodra er een toelating is mag het biocide in de handel gebracht en gebruikt worden. Een toelating geldt voor een periode van 10 jaar. Toegelaten biociden kunnen ook weer van de markt verdwijnen. Redenen daarvoor kunnen zijn:

  1. De toelatinghouder haalt het middel van de markt, omdat het uit commercieel oogpunt niet meer rendabel is.
  2. De toelatinghouder vraagt bij het Ctgb om naamsverandering. Het product is dan nog wel op de markt, maar onder een andere naam.
  3. Een product komt tijdens de herbeoordeling te vervallen doordat:  
    1. De toelatinghouder geen dossier voor herbeoordeling indient. Het kan zijn dat een toelatinghouder ervoor kiest om het product niet meer te ondersteunen. Toelating van het middel vervalt vanzelf;
    2. De toelatinghouder wel een dossier indient, maar daarin een bepaald gebruik niet meer ondersteunt. Dit gebruik vervalt dan;
    3. Het Ctgb nieuwe risico’s vindt tijdens de herbeoordeling. Het product of een specifiek gebruik kan dan komen te vervallen.
  4. De toelatinghouder heeft aanwijzingen dat een biocide niet langer voldoet aan de eisen. Dit moet hij meteen melden bij het Ctgb. Het Ctgb beoordeelt dan op basis van de nieuwe gegevens of de toelating moet worden aangepast. Dit zou er toe kunnen leiden dat een product van de markt gehaald moet worden. Deze situatie komt echter zelden voor.

Alternatieven zoeken in databank Ctgb

Op de website van het Ctgb staat een toelatingendatabank. Daarin staan alle in Nederland toegelaten biocide middelen. Ook bevat de databank informatie over het toegestane gebruik.

Controleer voor gebruik altijd het actuele gebruiksvoorschrift. Zo weet u zeker dat een toegelaten biocide gebruikt mag worden voor het doel dat u voor ogen heeft.  

In de databank is het mogelijk om te zoeken naar producten met een bepaalde werkzame stof en/of producten die toegelaten zijn voor professioneel gebruik. Onder “Toon uitgebreide filters” is het mogelijk een selectie te maken op productsoort (bijvoorbeeld PT02) en op gebruik.

Bij zoeken op specifiek gebruik kan geselecteerd worden op het organisme waartegen het biocide werkzaam moet zijn. Ook  is het mogelijk om te zoeken naar specifieke termen in het toegelaten gebruik (bijvoorbeeld: verneveling, instrumenten of verblijfsruimten).

Hoe werkt een toelating

Biociden mogen alleen worden verkocht als de toelatinghouder gegevens kan leveren waaruit blijkt dat ze werkzaam en veilig zijn. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)) voert deze beoordeling in Nederland uit. Elke 10 jaar moeten de biociden opnieuw beoordeeld worden. Het Ctgb kan dan bepalen of het biocide nog steeds voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van de werkzaamheid en de veiligheid voor mens en milieu.